Privacy

Websedła WordPress.org (skrotka „WordPress.org“ w toś tom dokumenśe) se na sedła póśěguju, kótarež su na WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org a z nimi zwězanych domenach a póddomenach hostowane. Toś te pšawidła priwatnosći wopisuju, kak WordPress.org informacije wužywa a šćita, kótarež nam dajośo. Smy se zawězali zawěsćiś, až waša priwatnosć jo šćitana. Jolic nam wósobinske informacije pśez WordPress.org k dispoziciji stajijośo, móžośo wěsty byś, až se jano wótpowědujucy rozkłaźenjeju priwatnosći wužywaju.

Woglědowarje websedła

Ako nejwěcej websedłowych wobgóspodarjow gromaźi WordPress.org njepersonalizěrujuce informacije toś teje družyny, kótarež webwobglědowaki a serwery zwětšego k dispoziciji stajaju, na pśikład typ wobglědowaka, rěcne nastajenje, wótkazujuce sedło a datum a cas kuždego napšašowanja woglědowarja. Zaměr WordPress.org pśi gromaźenju njepersonalizěrujucych informacijow jo lěpjej rozměś, kak woglědowarje WordPress.org websedło wužywaju. Pśi góźbje móžo WordPress.org njepersonalizěrujuce informacije cełkownje wózjawiś, na pś. gaž se rozpšawa wó trendach pśi wužywanju websedła wózjawja.

WordPress.org teke potencielnje wósobinske informacije ako adrese internetnego protokola (IP-adresa) gromaźi. WordPress.org pak IP-adrese njewužywa, aby jogo woglědowarje identificěrował, a njewótekšywa take informacije, mimo pód wobstojnosćami, pód kótarymiž wósobinske informacije wótekšywa ako su górjejce wopisane.

Gromaźenje wósobinskich informacijow

Wěste woglědowarje na WordPress.org z WordPress.org na wašni interagěruju, kótarež se pominaju, až WordPress.org wósobinske informacije gromaźi. Tšocha a typ informacijow, kótarež WordPress.org gromaźi, wótwisujo wót družyny interakcije. Na pśikład pšosymy woglědowarje, kótarež se k našym forumam woglěduju, wužywaŕske mě a e-mailowu adresu pódaś.

W kuždem paźe gromaźi WordPress.org take infomracije, jano tak daloko ako jo trjeba abo pśiměrjone, aby zaměr interakcije woglědowarja z WordPress.org docynił. WordPress druge wósobinske informacije ako górjejce wopisane njewótěkšywa. A woglědowarje mógu pśecej wótpokazaś, wósobinske informacije pódaś, pód wuměnjenim, až to mógło wěstym sedłowym aktiwitam zajźowaś, ako kupowanjeju zastupneje kórtki za WordCamp.

Wšykne informacije, kótrež se na WordPress.org gromaźe, se pó kaznidawaŕstwu Zakładnego póstajenja wó šćiśe datow (ZAPÓŠDA, němski: DSGVO) pśeźěłuju.

Šćit wěstych wósobinskich informacijow

WordPress.org wósobinske informacije jano tym projektowym administratoram, pśistajonym, nadawkibjerjecym a pśizamknjonym organizacijam wótekšywa, kótarež (i) te informacije trjebaju, aby je w mjenju WordPress.org pśeźěłali abo słužby pśez WordPress.org k dispoziciji stajili, a (ii) kótarež su do togo zwólili, je drugim wótekšyś. Někotare z toś tych pśistajonych, nadawkibjerjecych a pśizamknjonych organizacijow mógu zwenka wašogo ródnego kraja reziděrowaś; gaž WordPress.org wužywaśo, zwólijośo do pśenosowanja takich informacijow na nje.

WordPress.org nikomu potencielnje wósobinske a wósobinske informacije njewupóžcyjo abo njepśedajo. Mimo projektowym administratoram, pśistajonym, nadawkibjerjecym a pśizamknjonym organizacijam, ako górjejce wopisane, WordPress.org potencielnje wósobinske a wósobinske informacije jano wótekšywa, gaž musy to pó kazni cyniś, jolic dowólujośo, až směju se waše informacije dalej daś abo gaž WordPress.org w dobrej mysli wěri, až wótekšyśe jo trjebne, aby se swójstwo abo pšawa WordPress.org, tśeśe abo zjawnosć cełkownje šćitali.

Jolic sćo zregistrěrowany wužywaŕ websedła WordPress.org a sćo pódał swóju e-mailowu adresu, móžo wam WordPress.org wótergi mejlku pósłaś, aby was wó nowych funkcijach informěrował, wó wašo měnjenje pšosył abo was jadnorje wó tom na běžnem źaržał, což se pla WordPress.org a z našymi produktami stawa. Wužywamy na pśedewšym swój blog, aby take informacije k wěsći dali, tak až móžomy take mejlki na minimum wobgranicowaś.

Jolic nam napšašowanje sćelośo (na pśikład pśez mejlku pomocy abo pśez jaden z našych komentarowych mechanizmow), wuměnjamy sebje pšawo, jo wózjawiś, aby se nam pomagało, wašo napšašowanje wujasniś abo na njo wótegroniś, aby my drugim wužywarjam pomagali. WordPress.org wšykne napšawy cyni, kótarež su trjebne, aby pśed njeawtorizěrowanym pśistupom, wužywanim, změnu abo kóńcowanim potencielnje wósobinskich a wósobinskich informacijow šćitał.

Wužywanje wósobinskich informacijow

We will not use the information you provide when you register for an account, attend our events, receive newsletters, use certain other services, or participate in the WordPress open source project in any other way.

Njepśedajomy abo njewupóžycyjomy waše wósobinske informacije tśeśim, snaźkuli mamy wašu dowólnosć abo smy pó kazni k tomu zawězane.

My by rady wam mejlki za marketingowe zaměry słali, kótarež mógli was wótergi zajmowaś. Jolic sćo tomu pśigłosował, móžośo to pózdźej wótwołaś.

Maśo kuždy cas pšawo, nas wót togo wótźaržaś, se z wami za marketingowe zaměry do zwiska stajiś. Jolic wěcej njocośo, až was za marketingowe zaměry kontaktěrujomy, klikniśo na wótskazowański wótkaz dołojce na mejlce.

Kazniske zakłady za pśeźěłowanje wósobinskich informacijow

Zepěramy se na jadno abo někotare ze slědujucych pśeźěłowańskich wuměnjenjow:

 • naše legitimne zajmy na efektiwnem póbitowanju informacijow a słužbach na was;
 • eksplicitne pśiwdaśe, kótarež sćo dał;
 • kazniske zawězki.

Pśistup k datam:

Maśo pšawo kopiju informacijow póžedaś, kótarež wó was mamy. Jolic cośo kopiju někotarych abo wšych wašych wósobinskich informacijow dostaś, slědujśo pšosym instrukcijam na kóńcu toś togo wótrězka.

Wšykne daty, kótarež jo wobźělnik na WordCamp pódał, móžo se wobźělnik pśez Access Token URL woglědaś a změniś, kótaryž se pśez mejlku za wobkšuśenje wuspěšneje kupi zastupnicki pśipósćeła.

Wužywaŕske konta WordPress.org dajo se ze slědujucymi kšacami wobźěłaś:

 1. Woglědajśo se k https://login.wordpress.org/, a zapódajśo swójo wužywaŕske mě a gronidło.
 2. Buźośo se k https://profiles.wordpress.org/your_username dalej pósrědnjaś.
 3. Klikniśo na wótkaz „Wobźěłaś“ pódla swójogo wužywaŕskego mjenja.

Jolic cośo wó pśistupje k swójim kontowym datam pšosyś, pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Woglědajśo se k https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Zapódajśo swóju e-mailowa adresu.
 3. Klikniśo na „Deklaraciju akceptěrowaś a sebje eksport pominaś“

Glědajśo: Jolic maśo konto WP.org, pórucamy, až se pśizjawjaśo, nježli až wótpósćełaśo, aby se wašo konto z napšašowanim zwězało.

Chowanje wósobinskich informacijow

Chowamy waše wósobinske informacije na našych systemach jano tak dłujko ako musymy, za wuspěch projekta wótwórjonego žrědła WordPress a programy, kótarež WordPress.org pódpěraju. Chowamy kontaktne informacije (na pśikład informacije rozpósćełańskich lisćinow), daniž wužywaŕ njewótskazajo abo njepomina, až te informacije z našych systemow lašujomy. Jolic rozpósćełańsku lisćinu wótskazajośo, móžomy wěste wobgronicowane informacije wó was chowaś, aby mógli wašej pšosbje wótpowědowaś.

WordPress.org wósobinske daty z protokolow abo datowych sajźbow njewulašujo, kótarež su trjebne za wobgóspodarjenje, wuwijanje abo archiwy projekta wótwórjonego žrědła WordPress.

WordPress.org daty wobźělnikow na WordCamp 3 lěta zachowajo, aby rosćenjeju zgromaźeństwa lěpjej slědował a spěchował a pón njewažne daty wulašował, kótarež su se pśi registrěrowanju zgromaźili. Mjenja a e-mailowe adrese wobźělnikow se na pśecej zachowaju, aby my mógli dale na rozpšawy zaźaržańskego kodeksa wótegroniś.

Na sedłach WordCamp.org se bankowe/financne daty, kótarež su se zgromaźili ako źěl zarownańskego napšašowanja, se 7 dnjow pó markěrowanju napšašowanja ako zapłaśone z WordCamp.org wulašuju. Pśicyna za chowańsku periodu 7 dnjow jo, až organizatory njetrjebaju swóje bankowe podaśa znowego zapódaś, jolic se pśepokazanje njeraźi abo jolic płaśenje jo se mylnje markěrowało ako „zapłaśone“. Zliceńki a kwitowanki nastupajucy wudanki WordCamp se na póstajenje našych financnych póraźowarjow (financne pśespytowarje a knigływjedniki) 7 lět pó skóncenju pśeglědowanju knigłow chowaju.

Gaž se wulašowanje pomina abo jo howac někak trjebne, buźomy daty pótrjefjonych wósobow anonymizěrowaś a/abo jich informacije ze zjawnje pśistupnych sedłow wótwónoźowaś, jolic wulašowanje datow by wažne systemy skóńcowało abo protokole abo datowe sajźby wobškóźiło, kótarež su trjebne za wobgóspodarjenje, wuwijanje abo archiwne datowe sajźby projekta wotwórjonego žrědła WordPress.

Jolic cośo wó lašowanju swójogo konta a datow, kótarež su z nim zwězane, pšosyś, pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Woglědajśo se k https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Zapódajśo swóju e-mailowa adresu.
 3. Klikniśo na „Deklaraciju akceptěrowaś a lašowanje konta na pśecej pominaś“.

Glědajśo: Jolic maśo konto WP.org, pórucamy, až se pśizjawjaśo, nježli až wótpósćełaśo, aby se wašo konto z napšašowanim zwězało.

Pšawa nastupajucy waše informacije

Maśo wěste pšawa pó kazni šćita datow nastupajucy waše wosóbinske informacije, kótarež chowamy. Pśedewšym maśo pšawo:

 • kopiju wašych wósobinskich informacijow pominaś, kótarež chowamy;
 • pominaś, až waše wósobinske informacije aktualizěrujomy, kótarež chowamy abo njewótwisnje take wósobinske informacije korigěrujomy, kótarež maśo za inkorektne abo njedopołne;
 • pominaś, až waše wósobinske informacije, kótarež chowamy, z aktiwnych systemow wulašowaś abo nałog wobgranicowaś, na kótarež take wósobinske informacije wužywamy (za informěrowanje wó lašowanju z archiwow glejśo wótrězk „Chowanje wósobinskich informacijow“);
 • našo pśeźěłowanje wašych wósobinskich informacijow wótpokazaś; a/abo
 • swójo pśiwdaśe z našym pśeźěłowanim wašych wósobinskich informacijow anulěrowaś (tak daloko ako se pśeźěłowanje pśiwdaśe pomina a pśiwdaśe jo jadnučki dowólony zakład za pśeźěłowanje).

Jolic cośo toś te pšawa wužywaś abo rozměś, lěc toś te pšawa was nastupaju, slědujśo instrukcijam na kóńcu toś togo wugronjenja priwatnosći.

Wótkaze tśeśich

Našo websedło móžo wótkaze na druge websedła wopśimowaś, kótarež tśeśim póbitowarjam słušaju, kótarež njejsu pód našeju kontrolu. Gaž wótkazoju slědujośo a websedłoju tśeśego póbitpwarja informacije k dispoziciji stajaśo, buźćo se wědobny, až my za daty zagronite njejsmy, kótarež se tśeśemu póbitowarjeju k dispoziciji stajaju. Toś te pšawidła priwatnosći jano za websedła płaśe, kótarež su na zachopjeńku toś togo dokumenta naspomnjone. Gaž pótakem se k drugim websedłam woglědujośo, samo gaby wy na wótkaz kliknuł, kótaryž jo wózjawjony na WordPress org, wy měł jich pšawidła priwatnosći cytaś.

Zespominane statistiki

WordPress.org móžo statistiku wó zadźaržanju woglědowarjow na swójich websedłach gromaźiś. Na pśikład móžo WordPress.org wótkšys, kak cesto wěsta wersija WordPress jo se ześěgnuła abo k wěsći daś, kótare tykace su na zakłaźe pśez api.wordpress.org zgromaźonych datow nejwěcej woblubowane, websłužba, kótaruž instalacije WordPress wužywaju, aby nowe wersije WordPress a tykace pytali. Ale WordPress.org žedne druge wósobinske informacije njewótkšywa ako te, kótarež su w toś tych pšawidłach wopisane.

Cookieje

Mimo togo se informacije wó tom, kak wy našo websedło wužywaśo, awtomatiski z pomocu „cookiejow“ gromaźe. Cookieje su tekstowe dataje, kótarež se na wašom licadle składuju, aby standardne internetne protokolowe informacije a informacije wó zaźaržanju woglědowarjow gromaźili. Toś te informacije se wužywaju, aby slědowali, kak woglědowarje websedło wužywaju a aby statistiske rozpšawy wó aktiwiśe websedła gromadu stajili.

Pšosym cytajśo naše cookiejowe pšawidła za dalšne informacije wó tom, za což se cookieje na WordPress.org gromaźe.

Změny pšawidłow priwatnosći

Lěcrownož nejwěcej změnow jo snadne, móžo WordPress.org swóje pšawidła priwatnosći wótery změniś, a to za swójim spódobanim. WordPress.org woglědowarje skoboźijo, toś ten bok cesćej za změnami na jogo pšawidłach priwatnosći pśepytowaś. Wašo wóspjetne wužywanje toś togo sedła pó změnje w toś tych pšawidłach priwatnosći ako pśigłosowanje k takej změnje płaśi.

Kontakt

Pšosym stajśo se pśez mejlku na dpo@wordpress.org z nami do zwiska, jolic maśo pšašanja wó našych pšawidłach priwatnosći abo wó informacijach, kótarež smy składli wó was.

Creative Commons License