Accessibility

Zgromaźeństwo WordPress a projekt wótwórjonego žrědła WordPress stej se zawězałej, tak inkluziwnej a pśistupnej ako móžno byś. Comy, až wužywarje, njeźiwajucy na rěd abo zamóžnosć, mógu wopśimjeśe wózjawiś a websedło abo nałoženje wuźaržaś, kótarež se z WordPress wuwija.

WordPress ma wótglěd, administracisku delku WordPress a sobu dodane drastwy kompatibelne z WCAG 2.0 AA cyniś, źož to jo móžne.

Kuždy nowy a zaktualizěrowany kod we WordPress musy toś tym směrnicam pó WordPress Accessibility Coding Standards (engelski) wótpowědowaś. Někotare funkcije a funkcionalnosć we wuwiśu mógli snaź nic dopołnje wótpowědowaś, a znate problemy su we WordPress Trac “accessibility” focus (engelski) nalicone.

Mjaztym až projekt WordPress njamóžo garantěrowaś, až wšykne drastwy standardoju wótpowěduju, su se pśeglědali drastwy, kótarež su pśigódne za bźezbariernosć wót teama za pśeglědowanje drastwow, aby se zawěsćiło, až toś te drastwy zakładne pominanja bźezbariernosći docynjaju.

Team bźezbariernosći

Team bźezbariernosći WordPress staja ekspertizu bźezbariernosći wó projekśe k dispoziciji, aby bźezbariernosć jědra a resursow WordPress pólěpšował.

Pśirucka bźezbariernosći źěli nejlěpše praktiki za webbźezbariernosć, lisćinu rědow bźezbariernosći, testowanje, kótarež pśewjeźomy, aby my WordPress, drastwy a tykace pólěpšyli a rozpokazanje, kak možośo pśi bźezbariernosću WordPress sobu cyniś.

Aby problem bźezbariernosći k wěsći dał, na kótaryž sćo starcył we WordPress abo na WordPress.org, cytajśo pšosym bok pśirucki bźezbariernosći wó zdźělenju problemow bźezbariernosći.

Wuzjawjenje ATAG

Směrnice bźezbariernosći awtorowego rěda wersija 2.0 abo ATAG (engelski: Authoring Tool Accessibility Guidelines), su sajźba směrnicow, kótarež póstajaju, kak ma se rěd za napóranje webbokow napóraś, kótarež su pśistupne, a kótaryž pózbuźujo, pśistupne wopśimjeśe napóraś.

WordPress accessibility coding standards (engelski za: Koděrowańske standardy bźezbariernosći WordPress) se nowy abo zaktualizěrowany kod pominaju, aby standardam směrnice bźezbariernosći webwopśimjeśa (engelski: Web Content Accessibilty Guidelines, WCAG) wersija 2.0 na rowninje AA wótpowědowali. Konformnosć ATAG jo pśidatny cel mimo konformnosći WCAG.

Nałoženje, kótarež jo z ATAG 2.0 połnje konformne, smějo nic jano wót luźi z brachami wužywajobne byś, ale měło wšykne wužywarje wuzamóžniś a pózbuźiś, pśistupne wopśimjeśe napóraś a jim pomagaś, zmólki bźezbariernosći pórěźiś, bźez togo aby pśidatne rědy abo dodanki trjebali.

Tuchylu WordPress z ATAG 2.0 njejo konformny, ale lubi funkcijam slědowaś, kótarež su pśistupne a kótarež wužywarjam pomagaju, pśistupne wopśimjeśe napóraś, aby dłujkodobnemu celoju konformnosći z ATAG dojśpili.