Publicěrowanje demokratizěrowaś

Lichota wuwijanja. Lichota změnjanja. Lichota źělenja.

Naša misija

WordPress jo software za kuždego, za kótaruž wažnosć na bźezbariernosć, wugbaśe, wěstotu a lažke wužywanje su wjelgin wažne. Wěrimy, až wjelicna software měła z minimalneju konfiguraciju funkcioněrowaś, tak až móžośo se na to koncentrěrowaś, swójo tšojenje, produkt abo słužby źěliś. Zakładna software WordPress jo jadnora a pśewidna, zmóžnja pótakem lažki start. Bitujo teke wugbałe funkcije za rozrosćenje a wuspěch.

Wěrimy do demokratizěrowanja publicěrowanja a wólnosćow, kótarež z wótwórjonym žrědłom pśidu. Toś ta ideja se wót wjelikego zgromaźeństwa luźi pódpěra, kótarež zgromadnje źěłaju a k toś tomu projektoju pśinosuju. Zgromaźeństwo WordPress jo góspodliwe a wótwórjone. Zagórjetosć našych sobustatkujucych wuspěch WordPress doprědka góni, což zasej wam pomaga, waše cele dojśpiś.

Sobustatkucuje WordPress źěłaju wokoło globusa a su njelicne góźiny rěd wuwili, kótaryž publicěrowanje demokratizěrujo. WordPress jo software wótwórjonego žrědła, kótaraž jo dermotna a njezapłaśna.

Technologija

Zgóńśo wěcej wó WordPress, źo jo był a źo pójźo.

Drobnostki

Dajo tak wjele drobnostkow. Wóstańśo z drobnostkami na běžnem.

Luźe

Zgóńśo wěcej wó zgromaźeństwje a kak wujźomy.

Našo tšojenje

Tšojenje WordPress jo se zachopiło w lěśe 2003, gaž Mike Little a Matt Mullenweg su napórałej wótšćipjenje wót b2/cafelog. Pótrjeba za elegantnym, derje pśemyslonym systemom za wósobinske publicěrowanje jo južo tegdy eksistěrowała. WordPress se na zakłaźe PHP a MySQL wuwija a pódlažy licency GPLv2. Jo teke platforma wólby za wěcej ako 43 % wšych sedłow we webje.

Projekt wótwórjonego žrědła WordPress jo se póněcom wuwijał na progresiwny nałog, pódpěrany wót nazgónitych, entuziastiskich wuwijarjow, designerow, wědomnostnikow, blogowarjow a dalšnych. WordPress kuždemu móžnosć bitujo, něco napóraś a děliś, wót z ruku źěłanych wósobinskich anekdotow do swět pśeměnjajucych gibanjow. Luźe z wobgranicowanym nazgónjenim mógu jen „direktnje“ wužywaś a nazgónite luźe mógu jen na późiwabny nałog pśiměriś.

Wustawa

WordPress pódlažy licency General Public License (GPLv2 abo póznjejšej), kótaraž styri głowne lichoty bitujo. Naglědajśo to za wustawu WordPress:

1. lichota

Smějośo program za kuždy zaměr wužywaś.

2. lichota

Smějośo zwěsćiś, kak program funkcioněrujo a jen pó swójich žycenjach změniś.

3. lichota

Rozšyriś jo dowólone.

4. lichota

Drugim kopije swójich změnjonych wersijow rozdźěliś.