Publicěrowanje demokratizěrowaś

Lichota wuwijanja. Lichota změnjanja. Lichota źělenja.

Naša misija

WordPress jo software za kuždego, za kótaruž wažnosć na bźezbariernosć, wugbaśe, wěstotu a lažke wužywanje su wjelgin wažne. Wěrimy, až wjelicna software měła z minimalneju konfiguraciju funkcioněrowaś, tak až móžośo se na to koncentrěrowaś, swójo tšojenje, produkt abo słužby źěliś. Zakładna software WordPress jo jadnora a pśewidna, zmóžnja pótakem lažki start. Bitujo teke wugbałe funkcije za rozrosćenje a wuspěch.

Wěrimy do demokratizěrowanja publicěrowanja a wólnosćow, kótarež z wótwórjonym žrědłom pśidu. Toś ta ideja se wót wjelikego zgromaźeństwa luźi pódpěra, kótarež zgromadnje źěłaju a k toś tomu projektoju pśinosuju. Zgromaźeństwo WordPress jo góspodliwe a wótwórjone. Zagórjetosć našych sobustatkujucych wuspěch WordPress doprědka góni, což zasej wam pomaga, waše cele dojśpiś.

Sobustatkucuje WordPress źěłaju wokoło globusa a su njelicne góźiny rěd wuwili, kótaryž publicěrowanje demokratizěrujo. WordPress jo software wótwórjonego žrědła, kótaraž jo dermotna a njezapłaśna.

Technologija

Zgóńśo wěcej wó WordPress, źo jo był a źo pójźo.

Drobnostki

Dajo tak wjele drobnostkow. Wóstańśo z drobnostkami na běžnem.

Luźe

Zgóńśo wěcej wó zgromaźeństwje a kak wujźomy.

Našo tšojenje

WordPress started in 2003 when Mike Little and Matt Mullenweg created a fork of b2/cafelog. The need for an elegant, well-architected personal publishing system was clear even then. Today, WordPress is built on PHP and MySQL, and licensed under the GPLv2. It is also the platform of choice for over 43% of all sites across the web.

Projekt wótwórjonego žrědła WordPress jo se póněcom wuwijał na progresiwny nałog, pódpěrany wót nazgónitych, entuziastiskich wuwijarjow, designerow, wědomnostnikow, blogowarjow a dalšnych. WordPress kuždemu móžnosć bitujo, něco napóraś a děliś, wót z ruku źěłanych wósobinskich anekdotow do swět pśeměnjajucych gibanjow. Luźe z wobgranicowanym nazgónjenim mógu jen „direktnje“ wužywaś a nazgónite luźe mógu jen na późiwabny nałog pśiměriś.

Wustawa

WordPress pódlažy licency General Public License (GPLv2 abo póznjejšej), kótaraž styri głowne lichoty bitujo. Naglědajśo to za wustawu WordPress:

1. lichota

Smějośo program za kuždy zaměr wužywaś.

2. lichota

Smějośo zwěsćiś, kak program funkcioněrujo a jen pó swójich žycenjach změniś.

3. lichota

Rozšyriś jo dowólone.

4. lichota

Drugim kopije swójich změnjonych wersijow rozdźěliś.