Funkcije

WordPress wěcej ako 43 % weba góni &mdash a licba se kuždy źeń pówušujo. Wšykno wót jadnorych websedłow, blogow, kompleksnych portalow a pśedewześowych websedłow a samo nałoženjow se z WordPress napórajo.

WordPress jadnorosć za wužywarje a publicěrujuce z kompleksnosću pód hawbu za wuwijarje kombiněrujo. To cyni jen fleksibelny a weto lažko wužywajobny. Slědujuce jo lisćina někotarych z funkcijow, kótarež WordPress ako standard sobu pśinjaso; ale su tysace tykacow, kótarež funkcionalnosć WordPress rozšyrjaju, tak až napšawdna funkcionalnos jo skóro njewobgranicowana. Móžośo teke wšykno z kodom WordPress cyniś, což cośo jen rozšyriś abo na kuždy nałog změniś abo jen bźez licencnych płaśonkow za komercielne projekty wužywaś. To jo rědne na lichej softwara, až jo nic jano dermotna, ale až maśo teke połnu kontrolu nad njeju.

How su někotare funkcije, wó kótarychž myslimy, až buźośo je lubowaś.

 • Jadnorosć
  Jadnorosć wam zmóžnja, malsnje online hyś a publicěrowaś. Nic njeměło wózjawjenjeju wašogo sedła a wašogo wopśimjeśa zajźowaś. WordPress jo se wuwił, aby to zmóžnił.
 • Fleksibelnosć
  Z WordPress móžośo kuždy typ websedła napóraś, kótaryž cośo: wósobinski blog abo websedło, fotoblog, wobchodne websedło, profesionelne portfolio, kněžaŕstwowe websedło, magacin abo websedło powěsćow, zgromaźeństwo online, samo seś websedłow. Móžośo swójo websedło z drastwami pśerědniś, a jo z tykacami rozšyriś. Móžośo samo swójske nałoženje napóraś.
 • Z lažkosću wózjawiś
  Jolic gdy sćo napórał dokument, sćo južo ekspert w napóranju wopśimjeśa z WordPress. Móžośo pśinoski a boki napóraś, jo lažko formatěrowaś, medije zasajźiś a z kliknjenim na tocašk jo wašo wopśimjeśe wózjawjone a we webje.
 • Wózjawjeńske rědy
  WordPress wam wólažcujo, wašo wopśimjeśe zastojaś. Napórajśo nacerjenja, planujśo wózjawjenje a źiwajśo na swóje pśinoskowe wersije. Cyńśo swójo wopśimjeśe zjawne abo priwatne, a zawěsćći pśinoski a boki z gronidłom.
 • Zastojanje wužywarjow
  Nic kuždy samsny pśistup na wašo websydło trjeba. Administratory zastoje sedło, editory źěłaju z wopśimjeśim, awtory a sobustatkujuce pišu wopśimjeśe a abonenty maju profil, kótaryž mógu zastojaś. Pśez to maśo wšake sobustatkujuce za wašo websedło a druge mógu jadnorje źěl zgromaźeństwa byś.
 • Medijowe zastojanje
  Wobraz wěcej ako tysac słowow groni, groni se, togodla jo za was wažnje, až móžośo wobraze a medije malsnje a lažko do WordPress nagraś. Śěgniśo swój medium do nagrawańskeg rěda, aby jrn swójomu websedłoju pśidał. Pśidajśo alternatiwny tekst a pópisanja, a zasajźćo wobraze a galerije do swójogo wopśimjeśa. Smy samo pśidali někotare rědy za wobrazowe wobźěłowanje, z kótarymž móžośo swójo wjaselo měś.
 • Dopołne doźaržanje standardow
  Kuždy kusk koda generěrowanego wót WordPress połnje standardam wótpowědujo, kótarež su se póstajili wót W3C. To groni, až wašo websydło w modernem wobglědowaku funkcioněrujo, mjaztym se doprědkakompatibelnosć z wobglědowakom pśiduceje generacije wuchowajo. Wašo websedło jo rědna wěc, něnto a w pśichoźe.
 • Jadnory drastwowy system
  WordPress tśi standardne drastwy sobu pśinjaso, ale jolic za was nic njejsu, dajo drastwowy zapis z tysacami drastwow za was, aby rědne websedło napórał. Žedna z nich njejo za wašeju gubu? Nagrajśo swójsku drastwu z kliknjenim na tłocašk. Trajo jano mało sekundow, aby wašo websedło kompletnje wótnowiło.
 • Z tykacami rozšyriś
  WordPress wjele funkcijow za kuždego wužywarja sobu pśinjaso. Za kuždu funkciju, kótaraž njejo w jědrje WordPress, jo tykacowy zapis z tysacami tykacow. Pśidajśo kompleksne galerije, funkcije za socialne seśi, forumy, asistenty socialnych medijow, šćit pśed spamom, kalendarje, wóźeńske elementy za optiměrowanje pytnicow a formulary.
 • Zatwarjone komentary
  Waš blog jo waša domownja, a komentary stajaju rum za waše pśijaśele a slědowarje k dispoziciji, se z wašym wopśimjeśim zabraś. Komentarowe rědy WordPress daju wam wšykno, což za diskusijny forum trjebaśe, a aby toś tu diskusiju moderěrował.
 • Za pytnice optiměrowany
  WordPress jo južo za pytnice optiměrowany. Za dokradne wóźenje pytnicow dajo wjele tykacow za optiměrowanje pytnicow, kótarež to za was pśewzeju.
 • Wužywajśo WordPress w swójej rěcy
  WordPress jo we wěcej ako 70 rěcach k dispoziciji. Jolic cośo WordPress lubjej w drugej rěcy ako w engelšćinje wužywaś, abo wósoba, za kótaruž websedło wuwijaśo, co to, dajo se to lažko zwopšadniś.
 • Lažka instalacija a aktualizacije
  WordPress dajo se pśecej lažko instalěrowaś a aktualizěrowaś. Wjele póbitowarjow za webhosting bitujo jadnokliknjeńske instalěrowańske programy WordPress, kótarež wam zmóžnjaju, WordPress instalěrowaś, a to z jano jadnym kliknjenim! Abo, jolic rady FTP-program wužywaśo, móžośo datowu banku napóraś, WordPress z pomocu FTP nagraś a instalěrowański program wuwjasć.
 • Import
  Wužywaśo blogowu abo sedłowu software, z kótarejuž njejsćo glucny? Wužywaśo blog z hostingoweju słužbu, kótaraž jo pśed kóńcom? WordPress importěrowańske rědy za Blogger, Livejournal, Movable Type, TypePad, Tumblr a WordPress sobu pśinjaso. Jolic sćo gótowy, pśeśěg pśewjasć, smy to wólažcyli za was.
 • Swójske daty
  Słužby za hosting pśichadaju a wótchadaju. Jolic gdy sćo wužył słužbu, kótaraž jo zgubjona, wěsćo, kak trawmatiske to móžo byś. Jolic gdy sćo wiźeł wabjenje na swójom websedle, sćo najskerje był kradu rozgórjony. Gaž WordPress wužywaśo, to groni, až nichten njama pśistup k wašomu wopśimjeśeju. Wobsejźćo swóje daty, wšykne z nich – wašo websedło, wašo wopśimjeśe, waše daty.
 • Lichota
  WordPress licency GPL pódlažy, kótaraž jo se napórała, aby waše lichoty šćitała. Móžośo na kuždy nałog wužywaś: Instalěrujśo jen, wužywajśo jen, změńśo jen, rozdźělśo jen. Na softwarowej lichośe jo natwariła załožba WordPress.
 • Zgromaźeństwo
  Ako nejwěcej woblubowany CMS wótwórjonego žrědła we webje, ma WordPress žywe a pódpěrujuce zgromaźeństwo. Stajśo pšašanje w formumach pomocy a dostańśo pomoc wót dobrowólnika, wobźělśo se na WordCamp abo zmakanju, aby wěcej wó WordPress zgónił, cytajśo blogi, pśinoski a rozpokazanja wó WordPress. Zgromaźeństwo jo wutšoba WordPress, wóno cyni jen k tomu, což źinsa jo.
 • Pśinosowaś
  Teke wy móžośo WordPress byś! Pomagajśo WordPress wuwijaś, wótegrońśo na pšašanja w forumach pomocy, pišćo dokumentaciju, pśełožujśo WordPress do swójeje rěcy, powědajśo na WordCamp, pišćo wó WordPress w swójom blogu. Cožkuli swója zamóžnosć jo, my by was rady měli!

Wuwijaŕske funkcije

Za wuwijarje smy zapakowali wjele wjelicnych wěcow, kótarež móžośo wužywaś, aby WordPress na kuždyžkuli nałog rozšyriś, kótaryž se wam spódoba.

 • Tykacowy system
  API WordPress wam zmóžnjaju, tykace napóraś, aby WordPress rozšyrili. Rozšyrjobnosć WordPress jo w tysacach kokulkow k wašej dispoziciji. Gaž sćo napórał swój tykac, mamy samo repozitorium tykacow za was, źož móžośo jen hostowaś.
 • Drastwowy system
  Napórajśo drastwy WordPress za klienty, druge wužyware WordPress abo za sebje. WordPress rozšyrjobnosć za napóranje drastwow tak jadnoru abo kompleksnu ako cośo k dispoziciji. Jolic cośo swóju drastwu zadermo wótedaś, móžośo ju w repozitoriumje drastwow k dispoziciji stajiś.
 • Nałožeński framework
  Jolic cośo nałoženje wuwijaś, móžo WordPress teke pśi tom pomagaś. WordPress staja pód hawbu wjele funkcijow k dispoziciji, kótarež wašo nałoženje trjeba: pśełožki, wužywaŕske zastojanje, HTTP-napšašowanja, datowe banki, URL-routing a wjele, wjele wěcej. Móžośo teke naš REST API wužywaś, aby z nim interagěrował.
 • Swójske wopśimjeśowe typy
  WordPress standardne wopśimjeśowe typy sobu pśinjaso, ale za wěcej fleksibelnosći móžośo pór smužkow koda pśidaś, aby swójske pśinoskowe typy, taksonomije a metadaty napórał. Wužywajśo WordPress na kuždyžkuli nałog.