Filozofija

Ned gótowy k zasajźenjeju

Wjelicna software měła z małeju konfiguraciju a mało nastajenjow funkcioněrowaś. WordPress jo tak wuwity, aby za maksimalnje pěś minutow gótowy k zasajźenjeju a połnje funkcioněrujucy był. Njetrjebaśo wójowaś, aby standardnu funkcionalnosć WordPress wužywał.

Źěłamy śěžko, aby zawěsćili, až kužda wersija toś tej filozofiji wótpowědujo. Pšašamy se za tak mało techniskimi drobnostkami ako móžno w instalěrowańskem procesu a bitujomy wobšyrne wujasnjenja wó tom, za kótarymiž se pšašamy.

Design za wětšynu

Wjele kóńcnych wužywarjow njejo techniski zajmowane. Njewěźe daniž což jo AJAX daniž njestaraju wó PHP-wersiju, kótaruž wužywaju. Pśerězny wužywaŕ WordPress jadnorje co bźez problemow abo pśetergnjenja pisaś. To su toś te wužywarje, za kótarež software wuwijamy, dokulaž wóni su naslědku toś te wužywarje, kótarež ju nejwěcej casa za to wužywaju, za kótarež jo se wuwiła.

Rozsudy, nic móžnosći

Pśi našych rozsudach su wóni wužywarje, na kótarež ako prědne źiwamy. Dobry pśikład za to su móžnosći softwary. Kuždy raz, gaž wužywarjeju móžnosći dawaśo, pšosyśo jogo se rozsuźiś. Gaž wužywaŕ toś tu móžnosć ignorěrujo abo móžnosć njerozmějo, to naslědku k frustraciji wjeźo. Ako wuwijarje se wótergi myslimy, až jo dobra wěc, gaž móžnosći za wšykno póbitujomy, njamóžośo nigda pśewjele móžnosćow měś, nic ga? Naslědku se toś te móžnosći do techniskich kóńce, móžnosći, za kótarež se pśerězny kóńcny wužywaŕ njezajmujo. Jo naš zawězk ako wuwijarje, inteligentne designowe rozsudy cyniś a se wobinuś, wažnosć techniskich móžnosćow na naše kóńcne wužywarje kłasć.

Cysty, sćažny a efektiwny

Jědrowa software WordPress wam pśecej šyroki spektrum zakładnych funkcijow bitujo. Jo se wuwiła, aby sćazna a malsna była a buźo pśecej tak wóstawaś. Pšašaju se pśecej nas, gdy se funkcija X zaźěłujo abo cogodla njejo se tykac X do jědroweje software integrěrował. Grube pšawidło jo, až jědrowa software měła funkcije bitowaś, kótarež se 80% kóńcnym wužywarjam a wěcej napšawdu lubje a kótarež wóne wužywaju. Jolic pśichodna wersija WordPress z funkciju pśiźo, kótaruž wětšyna wužywarjow co znjemóžniś abo se mysli, až njoco ju wužywaś, smy cynili něco wopak. Jolic se zasady 80% źaržamy, se to nigda njestanjo.

Móžomy to cyniś, dokulaž mamy wjelgin wugbały system drastwow a tykacow a fantastiske wuwijaŕske zgromaźeństwo. Rozdźělne luźe maju rozdźělne pótrjeby a njelicne tykace a drastwy WordPress wusokeje kwality wužywarjam zmóžnjaju, jich instalacije jich spódobanjeju pśiměriś. To měło wšym wužywarjam zmóžniś, zbytne 20 % namakaś a wšě funkcije WordPress napóraś, kótarež se wužywarjam lubje a kótarež wóne wužywaju.

Procowanje wó jadnorosć

Procujomy se stawnje wó jadnorosć. Comy, až se WordPress z kuždeju noweju wersiju lažčej wužywał. Mamy dobru bilancu wuspěchow, což to nastupa. Jolic nam njewěriśo, woglědajśo se jadnorje někotare starše wersije WordPress!

W zajźonych wersijach smy cynili wažne kšace, aby lažčejšu wobsłužujobnosć pólěpšyli a naslědku wěcy lažčejo rozymliwe cynili. Wjelicny pśikład za to su aktualizacije jědroweje software. Aktualizěrowanje jo zwětšego sprocniwy manuelny nadawk, kótaryž jo był komplicěrowany za wjele wužywarjow. Smy rozsuźili, se na to koncentrěrowaś a smy zjadnorili to na jadnučke kliknjenje. Něnto móžo kuždy z instalaciju WordPress z jadnym kliknjenim jědrowu software WordPress ako tek tykace a drastwy aktualizěrowaś.

Stajamy se rady wupominanjam a zjadnorjamy nadawki na nałog, kótaryž jo pozitiwny za cełkowne wužywaŕske dožywjenje WordPress. Kužda wersija WordPress měła lažčej a radnjej wužywajobna byś ako pjerwjejšna.

Terminy njejsu pśipadne

Terminy njejsu pśipadne, su zlubjenje, kótarež nam a našym wužywarjam dajomy, kótarež nam pomaga, bźezkóńcne móžnosći wěcow wobgranicowaś, kótarež mógli źěl kuždeje wersije byś. Procujomy se wó to, tśi głowne wersije na lěto wózjawiś, dokulaž smy z wopytom a zmólku wuslěźili, až to jo dobra rownowaga mjazy integraciju nowych wjelicnych funkcijow w kuždej wersiji a zdźaržanim stabilnosći.

Dobre terminy pśisamem pśecej k tomu wjadu, až musyśo něco z wózjawjenja wuwostajiś. To njejo nic špatne, jo něco, za což su mylsone.

Droga, wózjawjenje za jano jadnu dalšnu funkciju wótstarcyś, jo slěpa gasa. Smy to raz jadno lěto dłujko cynili, a to njejo se nikomu spódobało.

Šym cesćejše a pšawidłownjejše wózjawjenja su, śim mjenjej wažnje jo, až wěsta funkcija jo w toś tom wózjawjenju. Jolic se jej scasom njeraźijo, buźo jadnorje pór mjasecow pśed pśiducym wózjawjenim. Gaž wózjawjenja njedaju se pśepowěźeś abo su rědke, wěcej śišća nastawa, tós tu funkciju do toś togo wózjawjenja šišćaś, dokulaž pśedłujko až k pśiducemu trajo. Wokomuźenje wokomuźenje napórajo.

Głosna mjeńšyna

Dajo zaspomnjeńku w internetnej kulturje, kótarež se 1-procentowe pšawidło groni. Wóznamjenijo, až „licba luźi, kótarež internetne wopśimjeśe napóraju, něźi 1 % (abo mjenjej) luźi wucyniju, kótarež se to wopśimjeśe woglěduju“.

Lěcrownož mamy napšawdu za wažne, na tych słuchaś a tym wótegroniś, kótarež nam swóje komentary pśipósćełaju a swóje měnjenja k wěsći dawaju, su jano mały źěl našych kóńcnych wužywarjow. Gaž wó tom rozsuźujomy, kak móžomy z pśichodnymi wersijami WordPress pókšacujomy, comy wěcej z tych wužywarjow zapśimjeś, kótarež se tak cesto wó słowo njepšose. Zmakajomy se a rozgranjamy se z wužywarjami na WordCamps na cełem swěśe, to nam zmóžnja lěpšu balansu dorozměśa a lěpše rozsudy za wše cyniś, aby lěpjej doprědka pśili.

Naša wustawa

WordPress pódlažy licency General Public License (GPLv2 abo póznjejšej), kótaraž styri głowne lichoty bitujo, naglědajśo to za „wustawu“ WordPress:

  • Wólnosć, program za kuždy zaměr wužywaś.
  • Wólnosć zwěsćiś, kak program funkcioněrujo a jen pó swójich žycenjach změniś.
  • Lichota dalej rozdźěliś.
  • Lichota drugim kopije swójich změnjonych wersijow rozdźěliś.

K toś tym licencěrowańskim pominanjam wótwoźone źěła abo wěcy słušaju, kótarež teke jědrowe funkcije WordPress (na pśikład drastwy, tykace atd.) pód licencu GPL zwězuju a z tym wólnosć wužywanja teke za toś te źěła dalej dawaju.

Zazdaśim daju teke take luźe, kótarež wopytuju, se toś tych idealow wobinus a lichotu jich wužywarjow pśirězaś a źěry namakaś abo se někak wótglěda licencěrowanja WordPress wobinuś, kótarež ma wólnosć wužywanja zawěsćiś. Wěrimy, až zgromaźeństwo ako cełk te mytujo, kótarež se na pódpěranje toś tych licencěrowańskich wólnosćow koncentrěruju, město togo aby se jich wobinuli.

Zgromaźeństwo WordPress měło wuzwignuś, až wólnosći w licency GPL pomagaju, software z wusokeju kwalitu k dispoziciji stajiś.