Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet waše komentary a zapódaśa kontaktnego formulara z našeju globalneju spamoweju datoweju banku pśirownujo, aby wašomu sedłoju wózawjanje złosnego wopśimjeśa zawoborał. Móžośo komentarowy spam, kótryž Akismet namakajo, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swójogo bloga pśekontrolěrowaś.

Głowne funkcije Akismeta su:

 • Pśeglědujo wšykne komentary a wufiltrujo te, kótarež ako spam wuglědaju.
 • Kuždy komentar ma statusowu historiju, aby wy mógał lažko wiźeś, kótare komentary su se namakali abo wulašowali pśez Akismet a kótare su byli spam a kótare jo moderator wóznamjenił ako njespam.
 • URL se we wopśimjeśu komentara pokazuju, aby se schowane abo błuźece wótkaze namakali.
 • Moderatory mógu licbu pśizwólonych komentarow kuždego wužywarja wiźeś.
 • Zachyśeńska funkcija, kótaraž nejgóršy spam ned blokěrujo, aby platowy rum zažariła a wašo sedło póspěšyła.

PS: Napominaju wam se API-kluc za Akismet.com wobstaraś a jen wužywaś, gaž jo aktiwěrowany. Kluce su dermotne za wósobinske blogi; abonementy z płaśenim su za pśedewześa a komercielne sedła k dispoziciji.

Instalacija

Nagrajśo tykac Akismet k swójomu blogoju, aktiwěrujśo jen a zapódajśo pón swój API-kluc za Akismet.com.

1, 2, 3: Sćo gótowy!

Reviews

26. julija 2021
I wonder why WordPress just had to force people to install Akismet and Hello Dolly. These are completely useless and why would they just pre-installed them? Spams still came through and blocked some real comments. There are many plugins out there and some are truly free.
21. julija 2021
I have this plugin on all my sites, but it does not save me from spam comments. I see lots of excellent reviews here, maybe I'm doing smth wrong... Will give it another chance, try to configure it.
5. julija 2021
Easy to use and configurable. Help me avoid all the spam comments. Akismet Spam Protection saved my time! Recommended for every WordPress website.
19. junija 2021
WordPress created a weak security system and supporting spammers globally. Akismet is part of WordPress group I've dicsovered. Its very stupid to ask money for creating a weak system in the first place. Either implement a spam-free system or create a free plugin. But dont ask money for a self-created issue.
16. maja 2021
使用了很多年了,一如既往的好,谢谢!
Read all 913 reviews

Sobustatkujuce a wuwijarje

“Akismet Spam Protection” has been translated into 71 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet Spam Protection” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

4.1.10

Release Date – 6 July 2021

 • Kod wó pśeglědowanju komentarow w napšašowanjach REST API a XML-RPC jo se zjadnorił.
 • Updated Plus plan terminology in notices to match current subscription names.
 • Added rel="noopener" to the widget link to avoid warnings in Google Lighthouse.
 • Set the Akismet JavaScript as deferred instead of async to improve responsiveness.
 • Improved the preloading of screenshot popups on the edit comments admin page.

4.1.9

Wózjawjeński datum – 2. měrca 2021

 • Pólěpšone wobchadanje z pingbackami w někotarych wołanjach XMP-RPC

4.1.8

Wózjawjeński datum – 6. januara 2021

 • Felujuce póla we wołanjach submit-spam a submit-ham su se pórěźili, kótarež mógli k reducěrowanej dokradnosći wjasć.
 • Wužyśe zestarjoneje funkcije jQuery jo se pórěźiło.

4.1.7

Wózjawjeński datum – 22. oktobra 2020

 • Chórgoj „Wašo konto Akismet konfigurěrowaś“ w administratorowej wobrazowce komentarow pokazaś, źož jo relewantne naspomnjeś, jolic Akismet njejo konfigurěrowany.
 • Njewužywajśo wp_blacklist_check, gaž nowa funkcija wp_check_comment_disallowed_list jo k dispoziciji.

4.1.6

Wózjawjeński datum – 4. junija 2020

 • Tłocašk „Za spamom kontrolěrowaś“ se znjemóžnja, daniž se bok njezacytujo, aby se zmólkow pśi pśeklikanju wobinuło, aby se kóńcny dypk cakańskego rěda direktnje znowego pśekontrolěrował.
 • Jo se filter pśidał „akismet_enable_mshots“, aby wuskokujuce wokna fotow wobrazowki pśi wobźěłowanju boka administratora znjemóžnił.

Glejśo pšosym za starše zapiski protokola změnow pśidatnu dataju changelog.txt, kotaruž tykac sobu pśinjaso.