Klasiski editor

Wopisanje

Classic Editor jo oficielny tykac wuźaržany wót teama WordPress, kótaryž pjerwjejšny („klasiski“) editor WordPress a wobrazowku „Pśinosk wobźěłaś“ wótnowja. Zmóžnja wužywanje tykacow, kótarež tu wobrazowku rozšyrjaju, pśidawa metakašćiki starego stila abo tykace, kótarež howac někak wót pjerwjejšnego editora wótwisuju.

Classic Editor jo oficielny tykac WordPress a pódpěra a wuźaržujo se dopołnje nanejmjenjej do 2022 abo tak dłujko ako trjeba.

Krotko gronjone, toś ten tykac slědujuce pśidawa:

 • Administratory mógu standardny editor za wšykne wužywarje wubraś.
 • Administratory mógu wužywarjam dowóliś, jich standardny editor změniś.
 • Jolic dowólone, mógu wužywarje editor za kuždy jadnotliwy pśinosk wubraś.
 • Kuždy pśinosk se w slědnem editorje wócynja, njeźiwajujucy wót togo, chtož jo jen ako slědny wobźěłujo. To jo wažne za wobchowanje konsistentnego nazgónjenja pśi wobźěłowanju wopśimjeśa.

Mimo togo tykac Classic Editor někotare filtry wopśimujo, kótarež zmóžnjaju, až druge tykace nastajenja a wuběranje editora na pśinosk a pśinoskowy typ kontrolěruju.

Pó standarźe toś ten tykac wšykne funkcije chowa, kótarež su w nowem blokowem editorje („Gutenberg“) k dispoziciji.

Screenshots

 • Administratorowe nastajenja na wobrazowce Nastajenja -> Pisanje.
 • Wužywaŕske nastajenja na profilowej wobrazowce. Widobne, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.
 • „Akciske wótkaze“ za wuběranje alternatiwnego editora. Widobne, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.
 • Wótkaz za pśešaltowanje k blokowemu editoroju, gaž se pśinosk w klasiskem editorje wobźěłujo. Widobny, gaž wužywarje směju editory pśeměniś.
 • Wótkaz za pśešaltowanje ku klasiskemu editoroju, gaž se pśinosk w blokowem editorje wobźěłujo. Widobny, gaž wužywarje směju editory pśeměniś.
 • Seśowe nastajenja, aby standardny editor za seś wubrali a sedłowym administratoram zmóžnili, jen změniś.
 • Wótkaz „Ke klasiskemu editoroju pśešaltowaś“.

FAQ

Standardne nastajenja

Gaž toś ten tykac jo aktiwěrowany, se pjerwjejšny („klasiski“) editor WordPress wótnowijo a nowy blokowy editor („Gutenberg“) schowajo.
Toś te nastajenja daju se we wobrazowce Nastajenja => Pisaś změniś.

Standardne nastajenja za seśowu instalaciju

Stej dwě móžnosći:

 • Gaž seś jo aktiwěrowana, se klasiski editor ako standard nastajijo a zawoborujo sedłowym administratoram a wužywarjam změnjanje editorow.
  Nastajenja daju se změniś a standardny seśowe editor dajo se we wobrazowce seśowych nastajenjow wubraś.
 • Gaž seś njejo aktiwěrowana, móžo kuždy sedłowy adminsitrator tykac aktiwěrowaś a nastajenja za swóje wužywarje wubraś.

To jo w głownrm meniju blokowego editora, glejśo toś to foto wobrazowki

Reviews

26. septembra 2022
Toda vez esse plugin me salva, ele é incrível, eu detesto a nova interface!
22. septembra 2022
I wish wordpress would go back to the normal backend layout or at the very least keep this updated.
18. septembra 2022
This is the first plugin I install on any new website. I wish this was an option built into WordPress, as I feel like it's essential to be able to manage content using a WYSIWYG editor.
12. septembra 2022
So relieved to find this. The horrible block editor is a pain to use and does not resemble word processing. The classic editor is the ONLY editor as far as I'm concerned. Classic editor = Wordpress
9. septembra 2022
Gutenberg is certainly a great plugin. However, not everyone wants to spend a long time creating articles that look like magazines. We are not immortal and our time is finite. For those who want to create articles in a fraction of the time, the best plugin is this one.
Read all 1.088 reviews

Sobustatkujuce a wuwijarje

„Klasiski editor“ jo software wótwórjonego žrědła. Slědujuce luźe su pśinosowali k toś tomu tykacoju.

Sobustatkujuce

“Klasiski editor” has been translated into 68 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Klasiski editor” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.6.2

 • Fixed bug that was preventing saving of the last used editor.

1.6.1

 • Fixed a warning on the block editor based widgets screen.
 • Fixed use of a deprecated filter.

1.6

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.5.
 • Snadne problemy z wołanim zestarjetych funkcijow, njewužytnego registrěrowanja wótinstalěrowańskeje kokule a wjeliko-/małopisanja někotarych znamuškowych rjeśazkow su se rozwězali.

1.5

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.2 a Gutenberg 5.3.
 • Logika za „pśinoski za wobźěłowanje w ako slědny wužytem editorje wócyniś“ jo se pólěpšyła a pórěźiła.
 • Pśidawanje pśinoskowego statusa jo se pórěźiło, aby druge tykace měli lažki pśistup k njomu.

1.4

 • Na seśowych instalacijach jo se wótwónoźiło wobgranicowanje jano za seśowe aktiwěrowanje.
 • Pódpěra za seśowe administratory jo se pśidała, aby standardny seśowy editor wubrała.
 • Wótkaz nastajenjow jo se pórěźił we warnowanju na wobrazowce Wó seśi.
 • Menijowy zapisk „Ku klasiskemu editoroju pśešaltowaś“ jo se pśidał menijoju blokowego editora.

1.3

 • Zmólka jo se pórěźiła pśi wótwónoźowanju asistenta kontrolneje delki „Gutenberg wopytaś“ .
 • Wuměnjenje za pokazowanje powěźeńki pó aktualizaciji na wobrazowce „Co jo nowe?“ jo se pórěźiło. Pokazuje se, gaž jo klasiski editor wubrany a wužywarje njamógu editory wuměniś.

1.2

 • Pśešaltowanje editorow jo se pórěźiło z wobrazowki Nowy pśidaś (pśinosk), nježli až jo se naraźeński pśinosk składł.
 • Pisańska zmólka jo se pórěźiła, kótaraž jo pśipowjesyła wobźěłowański URL k wótpšašowańskej wariabli classic-editor.
 • Zwěsćowanje WordPress 5.0 jo se změniło, až njeby se wersijowa kontrola wužywała. Pórěźijo zmólku pśi testowanju 5.1-alpha.
 • Standardna gódnota nastajenja jo se změniła, aby se wužywarjam dowóliło, editory na false stajiś.
 • Znjemóžnjanje tykaca Gutenberg jo se pśidało a trjebna wersija WordPress jo se znižyła na 4.9.
 • Filter classic_editor_network_default_settings jo se pśidał

1.1

Zmólka jo se pórěźiła, pśez kótaruž jo se wopytało, blokowy editor za pśinoskowe typy zacytaś, kótarež editor njepódpěraju, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.

1.0

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.0.
 • Wšykne mjenja/reference „Gutenberg“ su se změnili do „blokowy editor“.
 • Wužywaŕski pówjerch nastajenjow jo se zaktualizěrował.
 • Znjemóžnjanje tykaca Gutenberg jo se wótwónoźiło. Jo se pśidało za testowanje we WordPress 4.9. Wužywarje, kótarež kśě dalej wuwijanjeju Gutenberg we WordPress 5.0 a w nowšych wersijach slědowaś, njetrjebaju drugi tykac, aby jen znjemóžnił.
 • Pódpěra za indiwiduelne nastajenja standardnego editora jo se pśidała.
 • Pódpěra za administratory jo se pśidała, aby standardny editor za sedło nastajili.
 • Pódpěra za administratory jo se pśidała, aby wužywarjam dowólili, jich standardny editor změniś.
 • Pódpěra za seśowe administratory jo se pśidała, aby sedłowym administratoram změnjanje standardnych nastajenjow zawoborali.
 • Pódpěra jo se pśidała, aby se slědny editor za kuždy pśinošk składł a pśiducy raz wócynił. Jo zmóžnjony, gaž wužywarje mógu standardny editor wubraś.
 • Status „post editor“ jo se pśidał w nalistowanju pśinoskow na wobrazowce Pśinoski. Pokazujo editor, kótaryž se za pśinošk wócynja. Zmóžnjony, gaž wužywarje mógu standardny editor wubraś.
 • Filtra classic_editor_enabled_editors_for_post a classic_editor_enabled_editors_for_post_type stej se pśidałej. Dajotej se pśez druge tykace wužywaś, aby editor kontrolěrowałej abo pśepisałej, kótaryž za wěsty pśinosk pśinoskowego typa wužywa.
 • Filter classic_editor_plugin_settings jo se pśidał. Dajo se pśez druge tykace wužywaś, aby nastajenja pśepisał a wužywaŕski pówjerch znjemóžnił.

0.5

 • Zaktualizěrowany za Gutenberg 4.1 a WordPress 5.0-beta1.
 • Někotare funkcije, kótarež něnto w Gutenberg eksistěruju, su se wótwónoźeli.
 • Dalejspósrědnjenje ku klasiskemu editoroju jo se pórěźiło, za tym až su se wersije pśinoskow woglědali.

0.4

 • Wótwónoźowanje napominanje „Gutenberg testowaś“ jo se pórěźiło, gaž tykac Gutenberg njejo zaktiwěrowany.
 • Jo se pórěźiło, aby se nastajenja a wótkaz nastajenjow w lisćinowej tabeli tykacow pśecej pokazowali.
 • Tekst readme jo se zaktualizěrował.

0.3

 • Nastajenje jo se aktualizěrowało z kontrolnego kašćika do někotarych opciskich tłocaškow, zda se jasnjejše byś. Źěkujomy se @designsimply za naraźenja za pópisański tekst.
 • Někotare powšykne aktualizacije a pórěźenje.

0.2

 • Aktualizacija za Gutenberg 1.9.
 • Warnowanje a awtomatiske znjemóžnjenje stej se wótwonoźełej, gaž Gutenberg njejo aktiwny.

0.1

Prědne wózjawjenje.