Klasiski editor

Wopisanje

Classic Editor jo oficielny tykac wuźaržany wót teama WordPress, kótaryž pjerwjejšny („klasiski“) editor WordPress a wobrazowku „Pśinosk wobźěłaś“ wótnowja. Zmóžnja wužywanje tykacow, kótarež tu wobrazowku rozšyrjaju, pśidawa metakašćiki starego stila abo tykace, kótarež howac někak wót pjerwjejšnego editora wótwisuju.

Classic Editor jo oficielny tykac WordPress a pódpěra a wuźaržujo se dopołnje nanejmjenjej do 2022 abo tak dłujko ako trjeba.

Krotko gronjone, toś ten tykac slědujuce pśidawa:

 • Administratory mógu standardny editor za wšykne wužywarje wubraś.
 • Administratory mógu wužywarjam dowóliś, jich standardny editor změniś.
 • Jolic dowólone, mógu wužywarje editor za kuždy jadnotliwy pśinosk wubraś.
 • Kuždy pśinosk se w slědnem editorje wócynja, njeźiwajujucy wót togo, chtož jo jen ako slědny wobźěłujo. To jo wažne za wobchowanje konsistentnego nazgónjenja pśi wobźěłowanju wopśimjeśa.

Mimo togo tykac Classic Editor někotare filtry wopśimujo, kótarež zmóžnjaju, až druge tykace nastajenja a wuběranje editora na pśinosk a pśinoskowy typ kontrolěruju.

Pó standarźe toś ten tykac wšykne funkcije chowa, kótarež su w nowem blokowem editorje („Gutenberg“) k dispoziciji.

Screenshots

 • Administratorowe nastajenja na wobrazowce Nastajenja -> Pisanje.
 • Wužywaŕske nastajenja na profilowej wobrazowce. Widobne, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.
 • „Akciske wótkaze“ za wuběranje alternatiwnego editora. Widobne, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.
 • Wótkaz za pśešaltowanje k blokowemu editoroju, gaž se pśinosk w klasiskem editorje wobźěłujo. Widobny, gaž wužywarje směju editory pśeměniś.
 • Wótkaz za pśešaltowanje ku klasiskemu editoroju, gaž se pśinosk w blokowem editorje wobźěłujo. Widobny, gaž wužywarje směju editory pśeměniś.
 • Seśowe nastajenja, aby standardny editor za seś wubrali a sedłowym administratoram zmóžnili, jen změniś.
 • Wótkaz „Ke klasiskemu editoroju pśešaltowaś“.

FAQ

Standardne nastajenja

Gaž toś ten tykac jo aktiwěrowany, se pjerwjejšny („klasiski“) editor WordPress wótnowijo a nowy blokowy editor („Gutenberg“) schowajo.
Toś te nastajenja daju se we wobrazowce Nastajenja => Pisaś změniś.

Standardne nastajenja za seśowu instalaciju

Stej dwě móžnosći:

 • Gaž seś jo aktiwěrowana, se klasiski editor ako standard nastajijo a zawoborujo sedłowym administratoram a wužywarjam změnjanje editorow.
  Nastajenja daju se změniś a standardny seśowe editor dajo se we wobrazowce seśowych nastajenjow wubraś.
 • Gaž seś njejo aktiwěrowana, móžo kuždy sedłowy adminsitrator tykac aktiwěrowaś a nastajenja za swóje wužywarje wubraś.

To jo w głownrm meniju blokowego editora, glejśo toś to foto wobrazowki

Reviews

4. maja 2021
This plugin was sorely needed. Moving away from the classic editor as the WordPress default was a massive error by WordPress IMHO. This solves it instantly and painlessly.
3. maja 2021
Classic editor just gets the job done. Wouldn't use it for a complex layout but I wouldn't use Gutenberg for that purpose either. A complex layout should be built as a template using custom fields so that the customer cannot mess up the design.
29. apryla 2021
Agree with everyone. The new blocks editor is CRAP, TOTAL GARBAGE. Almost made me quit using WP. This plugin saved it for me, for now, until WP will decide to remove it because it won't bring any money when others include the BOLLOCK editor in their THEME$ and ADDON$ So this plugin and bootstrap 5 and any crappy theme (all are crap ... black boxes, full of bugs and inconsistencies) I wish though to have more features in the toolbar. I remember the same editor to have lots of features in the past. But for now I know that what I put in I also get.
28. apryla 2021
OMG the Blocks Editor is such an infuriating piece of hot garbage! It makes me regret ever setting up WordPress sites in the first place. NO HUMAN BEING WANTS EVERY LINE OF TEXT TO BE A SEPARATE ELEMENT WITH ANNOYING POP-UP MENUS, WORDPRESS. Thank you for this plug-in that restores the easy, logical, fun-to-use interface we all joined WordPress for. Please don't ever take it away.
27. apryla 2021
This one star review is not because the plugin isn't doing what it's supposed to. It is because this plugin is required at all. Gutenberg is hopelessly awful and should be ripped out as the terrible idea it was. Forcing UI changes that nobody wants didn't do very well for Firefox, and it isn't set to do very well for WordPress. And forcing the change with one hand but giving it back with a plugin is a terrible way to do. Make Gutenberg the plugin.
Read all 955 reviews

Sobustatkujuce a wuwijarje

„Klasiski editor“ jo software wótwórjonego žrědła. Slědujuce luźe su pśinosowali k toś tomu tykacoju.

Sobustatkujuce

“Klasiski editor” has been translated into 62 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Klasiski editor” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.6

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.5.
 • Snadne problemy z wołanim zestarjetych funkcijow, njewužytnego registrěrowanja wótinstalěrowańskeje kokule a wjeliko-/małopisanja někotarych znamuškowych rjeśazkow su se rozwězali.

1.5

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.2 a Gutenberg 5.3.
 • Logika za „pśinoski za wobźěłowanje w ako slědny wužytem editorje wócyniś“ jo se pólěpšyła a pórěźiła.
 • Pśidawanje pśinoskowego statusa jo se pórěźiło, aby druge tykace měli lažki pśistup k njomu.

1.4

 • Na seśowych instalacijach jo se wótwónoźiło wobgranicowanje jano za seśowe aktiwěrowanje.
 • Pódpěra za seśowe administratory jo se pśidała, aby standardny seśowy editor wubrała.
 • Wótkaz nastajenjow jo se pórěźił we warnowanju na wobrazowce Wó seśi.
 • Menijowy zapisk „Ku klasiskemu editoroju pśešaltowaś“ jo se pśidał menijoju blokowego editora.

1.3

 • Zmólka jo se pórěźiła pśi wótwónoźowanju asistenta kontrolneje delki „Gutenberg wopytaś“ .
 • Wuměnjenje za pokazowanje powěźeńki pó aktualizaciji na wobrazowce „Co jo nowe?“ jo se pórěźiło. Pokazuje se, gaž jo klasiski editor wubrany a wužywarje njamógu editory wuměniś.

1.2

 • Pśešaltowanje editorow jo se pórěźiło z wobrazowki Nowy pśidaś (pśinosk), nježli až jo se naraźeński pśinosk składł.
 • Pisańska zmólka jo se pórěźiła, kótaraž jo pśipowjesyła wobźěłowański URL k wótpšašowańskej wariabli classic-editor.
 • Zwěsćowanje WordPress 5.0 jo se změniło, až njeby se wersijowa kontrola wužywała. Pórěźijo zmólku pśi testowanju 5.1-alpha.
 • Standardna gódnota nastajenja jo se změniła, aby se wužywarjam dowóliło, editory na false stajiś.
 • Znjemóžnjanje tykaca Gutenberg jo se pśidało a trjebna wersija WordPress jo se znižyła na 4.9.
 • Filter classic_editor_network_default_settings jo se pśidał

1.1

Zmólka jo se pórěźiła, pśez kótaruž jo se wopytało, blokowy editor za pśinoskowe typy zacytaś, kótarež editor njepódpěraju, gaž wužywarje směju editory pśešaltowaś.

1.0

 • Zaktualizěrowany za WordPress 5.0.
 • Wšykne mjenja/reference „Gutenberg“ su se změnili do „blokowy editor“.
 • Wužywaŕski pówjerch nastajenjow jo se zaktualizěrował.
 • Znjemóžnjanje tykaca Gutenberg jo se wótwónoźiło. Jo se pśidało za testowanje we WordPress 4.9. Wužywarje, kótarež kśě dalej wuwijanjeju Gutenberg we WordPress 5.0 a w nowšych wersijach slědowaś, njetrjebaju drugi tykac, aby jen znjemóžnił.
 • Pódpěra za indiwiduelne nastajenja standardnego editora jo se pśidała.
 • Pódpěra za administratory jo se pśidała, aby standardny editor za sedło nastajili.
 • Pódpěra za administratory jo se pśidała, aby wužywarjam dowólili, jich standardny editor změniś.
 • Pódpěra za seśowe administratory jo se pśidała, aby sedłowym administratoram změnjanje standardnych nastajenjow zawoborali.
 • Pódpěra jo se pśidała, aby se slědny editor za kuždy pśinošk składł a pśiducy raz wócynił. Jo zmóžnjony, gaž wužywarje mógu standardny editor wubraś.
 • Status „post editor“ jo se pśidał w nalistowanju pśinoskow na wobrazowce Pśinoski. Pokazujo editor, kótaryž se za pśinošk wócynja. Zmóžnjony, gaž wužywarje mógu standardny editor wubraś.
 • Filtra classic_editor_enabled_editors_for_post a classic_editor_enabled_editors_for_post_type stej se pśidałej. Dajotej se pśez druge tykace wužywaś, aby editor kontrolěrowałej abo pśepisałej, kótaryž za wěsty pśinosk pśinoskowego typa wužywa.
 • Filter classic_editor_plugin_settings jo se pśidał. Dajo se pśez druge tykace wužywaś, aby nastajenja pśepisał a wužywaŕski pówjerch znjemóžnił.

0.5

 • Zaktualizěrowany za Gutenberg 4.1 a WordPress 5.0-beta1.
 • Někotare funkcije, kótarež něnto w Gutenberg eksistěruju, su se wótwónoźeli.
 • Dalejspósrědnjenje ku klasiskemu editoroju jo se pórěźiło, za tym až su se wersije pśinoskow woglědali.

0.4

 • Wótwónoźowanje napominanje „Gutenberg testowaś“ jo se pórěźiło, gaž tykac Gutenberg njejo zaktiwěrowany.
 • Jo se pórěźiło, aby se nastajenja a wótkaz nastajenjow w lisćinowej tabeli tykacow pśecej pokazowali.
 • Tekst readme jo se zaktualizěrował.

0.3

 • Nastajenje jo se aktualizěrowało z kontrolnego kašćika do někotarych opciskich tłocaškow, zda se jasnjejše byś. Źěkujomy se @designsimply za naraźenja za pópisański tekst.
 • Někotare powšykne aktualizacije a pórěźenje.

0.2

 • Aktualizacija za Gutenberg 1.9.
 • Warnowanje a awtomatiske znjemóžnjenje stej se wótwonoźełej, gaž Gutenberg njejo aktiwny.

0.1

Prědne wózjawjenje.