WordPress.org

Theme Directory

All themes

Twenty Nineteen

Twenty Nineteen

Community theme

This theme is developed and supported by a community.

  • Wersija 2.8
  • Last updated 2. apryla 2024
  • Active installations 100.000+
  • WordPress version 4.7
  • PHP version 5.2.4

Naša standardna drastwa 2019 jo se wuwiła, aby móc blokowego editora demonstrěrowała. Bitujo swójske stile za wšykne standardne bloki a jo tak strukturěrowany, až wšykno, což w editorje wiźiśo, teke na swójom websedle wiźiśo. Twenty Nineteen jo se wuwiła, aby se na wjeliku licbu websedłow pśiměriła, wšojadno, lěc fotoblog wjeźośo, nowy wobchod startujośo abo za wšě wužytnu organizaciju pódpěraśo. Z wjele proznym rumom a modernymi nadpismami w pismje bźez serifow, zjadnośona z klasiskim běžecym tekstom w pismje ze serifami, wóna na wobrazowkach wšych wjelikosćow rědnje wuglěda.

Patterns

Downloads per day

Aktiwne instalacije: 100.000+